Warsztaty dla uczestników FORUM

Prosimy o wybranie 3 preferowanych tematów warsztatów i wpisanie ich przy dokonywaniu zapisu na FORUM. Będziemy starali się utworzyć grupy warsztatowe zgodnie z Państwa wyborem i w miarę możliwości organizacyjnych.


Tematy specjalistycznych warsztatów:


I Sesja warsztatowa
20 kwietnia 2018 r.
godz. 15.00 – 16.30


 1. Wirtualni bohaterowie, jak się  z nimi dogadać? Gry komputerowe jako nowe mity – materiał na psychoterapię.

Prowadzący: mgr Michał Bydzicki, Poradnia MOP

Pragnę pokazać, jak duże znaczenie dla młodych ludzi mają postaci, którymi sterują w fabularnych grach komputerowych. Świat gier komputerowych, to świat nieskończonych możliwości, a jednak ludzie wybierają takich a nie innych bohaterów, z którymi spędzają masę czasu przeżywając przeróżne przygody, podejmując decyzje, które często są nie jednoznaczne moralnie i etycznie. Zapraszam do zgłębienia wirtualnego świata i spojrzenia na niego z innej perspektywy.

Michał Bydzicki
Pedagog resocjalizacyjny, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu i jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego. Obecnie pracuje w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP, jako terapeuta, pracujący indywidualnie z klientem młodzieżowym i z grupami oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „KĄT”, jako wychowawca /socjoterapeuta.


 1. Nałogowa aktywność w internecie (przestrzeni wirtualnej) jako materiał w psychoterapii nastolatka.

mgr Wojciech Otawa, mgr Eliza Giędosz – Dymek, „Poza Iluzją”

„Fantazje są nie tylko ucieczką od rzeczywistości, ale i ciągłym, nieuniknionym  akompaniamentem do rzeczywistych doświadczeń, ustawicznie wchodząc z nimi w interakcję” 
H. Segal

Pozbawioną wyraźnych funkcji praktycznych (nauka, zakupy, komunikacja) aktywność w internecie można traktować i interpretować podobnie, jak zabawy czy rysowanie u młodszych dzieci. Stały motyw obecny w takiej aktywności odzwierciedla istotne procesy intrapsychiczne nastolatka, jak również ważne zjawiska w jego relacjach z innymi. Dominująca aktywność w internecie adolescentów odzwierciedla ważne procesy rozwojowe, jak tworzenie tożsamości czy uczenie się współpracy z rówieśnikami. W opresyjnym lub nadopiekuńczym systemie rodzinnym może też stanowić jedyną przestrzeń ekspresji i doświadczania odrębności i autonomii. Jeśli jest to aktywność pochłaniająca nastolatka, zawłaszczająca jego funkcjonowanie, można założyć, że pełni ona funkcję obronną, analogiczną do fantazjowania – umożliwia ekspresję oraz częściowe zaspokojenie frustrowanych lub blokowanych pragnień lub popędów. Nierzadko służy też odreagowaniu doświadczeń traumatycznych lub odtwarzaniu traumy.

Badanie dominującej aktywności w internecie / przestrzeni wirtualnej nastolatka nadużywającego internetu / gier komputerowych umożliwia nie tylko zrozumienie funkcji tej aktywności, ale daje też wgląd w procesy zachodzące w jego wewnętrznym świecie, odpowiedzialne za inne problemy w funkcjonowaniu, współistniejące z problemem nadużywania internetu /komputera.

Prowadzący zilustrują powyższe tezy swym materiałem klinicznym, będą też otwarci na omawianie przypadków opisanych w toku warsztatu przez uczestników.

Wojciech Otawa – ​ Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończył również całościowe szkolenie z psychoterapii w podejściu systemowo-psychodynamicznym (Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ), a także specjalistyczne szkolenia z zakresu psychoterapii młodzieży. Od 2004 r. pracuje w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii “Poza Iluzją”, gdzie zajmuje się indywidualną i grupową psychoterapią młodzieży oraz terapią rodzin i par. Prowadzi także szkolenia i warsztaty z zakresu profilaktyki i pomocy psychologicznej młodzieży zagrożonej uzależnieniami.

Eliza Giędosz – Dymek ​ – Psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła całościowe szkolenie z terapii ericksonowskiej w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi oraz uczestniczyła w szkoleniach z psychoterapii dzieci i młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Od 2007 r. pracuje w Młodzieżowej Poradni Profilaktyki i Terapii “Poza Iluzją”. Prowadzi terapię indywidualną i grupową młodzieży zagrożonej uzależnieniem i/lub pochodzącej z rodzin dotkniętych uzależnieniami.


 1. Program: „Bliżej siebie”. Autorski program specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 18 w Warszawie

Autorka idei: mgr Irena Wojciechowska – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  nr 18 w Warszawie.

Prowadzące:
mgr Marta Policewicz – Podgórska – psycholog, psychoterapeuta pracujący w podejściu integratywnym
mgr Aleksandra Wilczewska – Babut – psycholog, psychoterapeuta systemowy
mgr Dorota Gąsiorowska – psycholog, arteterapeuta, psychoterapeuta podejścia integratywnego
mgr Monika Górniak – Ciosek – pedagog specjalny o specjalności resocjalizacja, doradca zawodowy, w trakcie 4 – letniego szkolenia systemowej terapii rodzin OPTA
mgr Natalia Przybyszewska – psycholog, psychoterapeuta pracujący w podejściu poznawczo-behawioralnym

W oświacie narzędziem, które pokazało trudności młodych ludzi stała się rosnąca liczba orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania wydawanych z uwagi na zaburzenia depresyjno – lękowe dzieci i młodzieży. Problem zauważyli dyrektorzy i przewodniczący zespołów orzekających poradni już w pierwszej dekadzie naszego wieku.

Ponadto do kuratoriów oświaty wpływały informacje ze szkół o wypadkach drastycznych, w tym samobójstwach i próbach samobójczych uczniów. Przykładowo w roku 2009 na terenie województwa mazowieckiego odnotowano 24 skuteczne samobójstwa uczniów i 151 prób samobójczych. Jak wykazały dochodzenia prowadzone przez prokuratorów przyczyny takich reakcji młodych ludzi to trudności osobiste i rodzinne niezwiązane z funkcjonowaniem w roli uczniów. To, co było jednak najważniejsze, to fakt, że każda ze 151 osób podejmujących próbę samobójczą otrzymała specjalistyczną pomoc. Ich dalsze funkcjonowanie było monitorowane i pokazało, że pomoc była skuteczna we wszystkich przypadkach – nie powtórzono prób samobójczych.

Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, jakie jest udziałem specjalistów poradni pozwoliło na dobór skutecznych metod pracy, do których w naszym wypadku należy program „Bliżej siebie” realizowany przez psychoterapeutów PPP18.

Autorski program składa się z dwóch części, które są ze sobą nierozerwalnie związane – dwie równoległe grupy – dla młodzieży oraz dla ich rodziców. Połączenie tych form wsparcia daje szansę na skuteczniejszą pomoc oraz trwałą zmianę.

Autorzy programu podzielą się swoimi doświadczeniami w pracy z młodzieżą i ich rodzicami, opowiedzą na co warto zwrócić uwagę przy procesie kwalifikowania do grupy wsparcia jak również będzie to przestrzeń na analizę doświadczeń uczestników sesji.


 1. Terapia grupowa młodzieży w kontekście zmian kulturowo-społecznych

Prowadzący: mgr Ewa Obuch – Woszczatyńska, mgr Przemysław Różański

Celem warsztatu jest przybliżenie wpływu zmian kulturowo-społecznych ostatnich  15-20 lat w Polsce na kondycję psychofizyczną młodzieży oraz jak te zmiany wpływają na pracę terapeutyczną z adolescentami, ze szczególnym uwzględnieniem terapii grupowej. Wiedza ta pozwoli lepiej diagnozować problemy  dorastających osób, rozumieć ich potrzeby rozwojowe oraz dostosowywać  formy pomocy psychologicznej.

Ewa Obuch-Woszczatyńskapedadog, licencjonowana psychoterapeutka Gestalt, superwizorka. Od dwudziestu lat w Specjalistycznej Poradni MOP prowadzi terapię indywidualną i grupową dla młodzieży oraz warsztaty i działania terapeutyczne dla rodziców adolescentów. Od kilkunastu lat wspiera szkoleniowo i superwizyjnie pracowników oświaty – psychologów, pedagogów i nauczycieli.
Przemysław Różańskipedagog, psychoterapeuta Gestalt. Pomocą psychologiczną zajmuje się od kilkunastu lat. Obecnie pracuje w PoMłodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie, gdzie jest członkiem zespołu psychoterapii Gestalt. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, grupy superwizyjne dla pedagogów i psychologów szkolnych, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Ponadto, w ramach fundacji SieChce, prowadzi zajęcia związane z rozwojem integralnym i alternatywną edukacją głównie w duchu wolnościowym.


 1. „Czy słyszysz co mówię?” – Otwarty dialog w pracy z pacjentami młodzieżowymi na podstawie doświadczeń Hostelu – Ośrodka Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej w Otwocku.

Prowadzący:  Agnieszka Czechowska – psycholog, psychoterapeuta,
Łukasz Szostakiewicz – lekarz psychiatra, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu, Hostel w Otwocku

Otwarty Dialog, to podejście, które rozwija się od lat 80 – tych i polega na leczeniu opartym na rodzinie i sieci społecznej, którego głównym celem jest odnalezienie nowego zrozumienia w sytuacji kryzysu psychicznego jednego z członków rodziny. Poprzez dialog, toczący się podczas spotkań terapeutycznych, pacjent i inni uczestnicy terapii omawiają kryzysową sytuację starając się zebrać informacje o problemie i na tej podstawie opracować plan leczenia, zaś wszelkie decyzje są podejmowane otwarcie na forum. W trakcie warsztatu będziemy prezentować i analizować sytuację pracy metodą otwartego dialogu  z rodzinami i siecią społeczną młodych osób, które po kryzysie psychicznym korzystają z psychoterapii w hostelu.

Agnieszka Czechowskapsycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychiatrii środowiskowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Od kilkunastu lat pracuje z młodzieżą, rodzicami i nauczycielami w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii oraz Poradni Specjalistycznej MOP.

Łukasz Szostakiewiczlekarz, psychoterapeuta. Od kilku lat pracuje psychoterapeutycznie oraz lekarsko – głównie w obszarze psychiatrii młodzieżowej. Aktualnie jest zatrudniony w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN w Warszawie. Od kilku lat współpracuje z Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii, gdzie dyżuruje     w trybie ostrym oraz jest lekarzem pacjentów Hostelu.

 


 1. „Metody pracy psychoterapeutycznej z młodzieżą ze szczególnym uwzględnieniem technik rysunkowych”

Prowadząca: mgr Anna Kwiatkowska

Podczas warsztatu uczestnicy będą mieli okazję zaznajomić się ze specyfiką pracy terapeutycznej z młodzieżą. Prowadząca podzieli się swoim doświadczeniem, opowie o tym, co sprawdziło się w jej pracy. Uczestnicy będą mogli zapoznać się      w sposób praktyczny z różnorodnymi technikami możliwymi do zastosowania w pracy z młodzieżą, które prowadząca zebrała, przystosowała lub stworzyła dla tej grupy wiekowej. Będą to głównie techniki rysunkowe. Zostanie również poruszony temat współpracy z rodzicami oraz rozpoczynania pracy i formułowania kontraktu.

Warsztat będzie prowadzony metodami aktywnymi. Jego przebieg zostanie dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników.

 

Anna Kwiatkowska jest certyfikowaną psychoterapeutką Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenie Intra. Jest absolwentką Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Pedagogiki Ogólnej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła 4-letnie Studium Psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Kurs Pomocy Psychologicznej prowadzone przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra, Kurs podstawowy i zaawansowany terapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, Szkołę Psychoterapii Par w Laboratorium Psychoedukacji, kurs „Terapia skoncentrowana na emocjach” (Emotion-Focused Therapy) oraz kurs „Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych”. Od 2006 roku pracuje z młodzieżą indywidualnie i grupowo oraz zajmuje się konsultacjami dla ich rodziców. Od 2012 roku prowadzi terapię systemową dla rodzin z nastolatkami. Swoje doświadczenie zdobywała w poradni psychologiczno-pedagogicznej, pracuje w gabinecie prywatnym.


II Sesja warsztatowa
20 kwietnia 2018 r.
godz. 16:50 – 18:20


 1. Adolescencja: zadania rozwojowe tego etapu ze szczególnym uwzględnieniem procesu separacji. Warsztat z elementami pracy własnej.

Prowadzące: mgr Katarzyna Łukasik, mgr Aneta Maliszewska, Poradnia MOP

Podczas spotkania zaprosimy Państwa do osobistej refleksji nad okresem własnej adolescencji. Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę ku procesom separacyjnym. Separacja jest bowiem jednym z najważniejszych zadań rozwojowych tego okresu życia.

Każdego dnia w pracy z młodymi ludźmi dotykamy w osobistym doświadczeniu emocjonalnym wspomnień czasu własnego dorastania. Czy objęcie ich świadomą refleksją może być użytecznym narzędziem naszej pracy z adolescentami? W jaki sposób możemy z tego narzędzia korzystać? Zapraszamy Państwa do udzielenia własnych odpowiedzi na powyższe pytania.

Na spotkanie zapraszamy osoby pracujące z adolescentami.

Katarzyna Łukasik: psycholog, psychoterapeuta. Pracuje w Poradni Specjalistycznej MOP. Członek Zarządu Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów MOP.

Aneta Maliszewska: pedagog, psychoterapeuta. Pracuje w Poradni Specjalistycznej MOP. Członek Zarządu Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów MOP.


 1. Marzenie o dojnej krowie. Perspektywa kompleksowej pracy terapeutycznej w warunkach Oddziału Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu „Zameczek”.

Prowadzący:
mgr Agnieszka Łukasiewicz-Posyniak
mgr Anna Nałęcz-Nieniewska
mgr Mateusz Kupidura

Zespół Oddziału IV Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu zaprasza uczestników na prezentację specyfiki swojej placówki oraz warsztat mający na celu przybliżenie  rodzajów trudności spotykanych w pracy z pacjentem młodzieżowym.
Wspólnie  spróbujemy zastanowić się nad zbiorem fantazji organizujących się w umyśle pacjentów i ich rodziców, które wpływają na proces leczenia.
Poddamy dyskusji pojawiające się w trakcie refleksje i spróbujemy je odnieść do zjawisk zachodzących w procesie dojrzewania.

Agnieszka Łukasiewicz-Posyniak, psychoterapeuta, Oddział IV Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu

Mateusz Kupidura, psychoterapeuta, Oddział IV Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu

Anna Nałęcz-Nieniewska, psycholog, psychoterapeuta, Oddział IV Leczenia Nerwic dla Młodzieży w Zagórzu


 1. Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) młodzieży z problemami samobójczymi.

Prowadząca: dr n.med. Agnieszka Kałwa, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) jest nowym podejściem w psychoterapii związanej z problemami zaburzeń osobowości i zachowań parasamobójczych. Może być stosowana również u osób podejmujących zachowania autoagresywne w bardzo trudnym emocjonalnie okresie życia jakim jest adolescencja. Warsztat przedstawia podstawowe założenia terapii DBT oraz formy jej stosowania, ze szczególnym uwzględnieniem treningu umiejętności, który jest nieodłącznym elementem każdej terapii DBT. W skład umiejętności wchodzą uważność, tolerowanie dyskomfortu psychicznego, regulacja emocji oraz skuteczność interpersonalna. W treningu stworzonym dla nastolatków poleca się tworzenie grup wielorodzinnych (w których uczestniczy nastolatek oraz jego rodzice) realizuje się jeszcze jeden moduł umiejętności – podążanie drogą środkową, który ma na celu poprawę relacji pomiędzy nastolatkiem a jego rodziną. Autorka warsztatu opowie również o własnych wstępnych doświadczeniach związanych z prowadzeniem elementów treningu DBT u nastolatków.


 1. Praca terapeutyczna z młodzieżą LGBT 

Prowadzące: mgr Wiola Jaworska, mgr Magdalena Świder

 Z aktualnych badań wynika, że sytuacja młodzieży LGBT jest o tyle dotkliwa, że zależy od wielu trudnych do kontrolowania czynników, takich jak brak wsparcia społecznego, zinternalizowana homofobia oraz zależność od rodziny.

Warsztat poświęcony będzie omówieniu podstawowych zagadnień związanych z orientacją seksualną oraz tożsamością płciową. Przyjrzymy się mechanizmom związanym z kształtowaniem się tożsamości osób LGBT. Podczas warsztatu omówimy proces coming outu oraz  zobaczymy jaki wpływ ma stres mniejszościowy na sytuację życiową  młodzieży szkolnej.

Wiola Jaworska: psycholożka, psychoterapeutka i trenerka grupową (w trakcie szkolenia- Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt). Pracuje z młodzieżą w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii MOP.

Magdalena Świder: psycholog, trenerka, aktywistka. Absolwentka Warsaw International Studies in Psychology na Uniwersytecie Warszawskim. Od 12 lat związana z organizacjami pozarządowymi, obecnie z Kampanią Przeciw Homofobii. Zajmuje się głównie działaniami edukacyjnymi, równościowymi i projektami badawczymi. 


 1. Razem, czy osobno? – praca terapeutyczna i wsparciowo – terapeutyczna z rodzinami w Poradni MOP.

Prowadzące: mgr Magdalena Kozyra-Olszańska i mgr Dorota Staniszewska – psychoterapeutki z Poradni MOP

Warsztat podejmuje zagadnienie pracy terapeutycznej i wsparciowo – terapeutycznej  z podstawowym środowiskiem adolescentów – systemem rodzinnym. Bardzo często to praca z rodziną i z rodzicami daje największe szanse na poprawę samopoczucia i funkcjonowania nastolatka i jest warunkiem potrzebnej zmiany.

Razem, czy osobno? – to pytanie często zadają sobie terapeuci planując pracę z rodziną. Czy pracować z całą rodziną, czy osobno z nastolatkiem, a osobno z rodzicami? Czy pracować osobno z matkami, a osobno z ojcami nastolatków? Indywidualnie, czy grupowo?

Prowadzące dzielą się swoim doświadczeniem w pracy z rodzinami oraz z matkami   i z ojcami nastolatków w spotkaniach poradniczych, terapii rodzicielskiej i grupach wsparcia dla matek i dla ojców.

Dorota Staniszewska, psycholog, pracuje w Poradni MOP od 24 lat zajmując się psychoterapią indywidualną dla młodzieży, terapią rodzinną i rodzicielską, warsztatami dla rodziców, prowadzi grupy wsparcia dla matek nastolatków oraz grupy wsparciowo-superwizyjne dla psychologów, pedagogów i wychowawców.

Magdalena Kozyra – Olszańska, psycholog, psychoterapeutka, współzałożycielka Poradni MOP, autorka licznych programów profilaktycznych i terapeutycznych.

Pracuje indywidualnie z młodzieżą, rodzicami i profesjonalistami pracującymi z młodzieżą.


III Sesja warsztatowa
21 kwietnia 2018 r.
godz. 15:00 – 16:30


 1. „Proces adolescentny. Załamanie czy zakłócenie rozwoju?”

Prowadząca: mgr Ewa Bąk

W oparciu o doświadczenia uczestników oraz literaturę tematu scharakteryzowany zostanie proces adolescentny. Następnie w oparciu o materiał kliniczny, używając kryteriów proponowanych przez autorów książki: „Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Perspektywa psychoanalityczna”, będziemy dyskutowali znaczenie dla praktyki klinicznej tego, jak oceniana jest sytuacja adolescenta. Czy jako załamanie, czy jako zakłócenie rozwoju?

Ewa Bąkabsolwentka Wydziału Psychologii UW, podyplomowych studiów z filozofii XX wieku i socjologii Collegium Civitas i ISP PAN; analityk grupowy, psychoterapeuta, superwizor Instytutu Analizy Grupowej Rasztów; psychoterapeuta psychoanalityczny, superwizor ISPHS; współzałożycielka Instytutu Badań nad Więzią i Relacjami Społecznymi KLINIKA. W pracy klinicznej z dziećmi, adolescentami i dorosłymi łączy osiągnięcia psychoanalizy ze współczesnym rozumieniem człowieka i zjawisk społecznych.


 1. KLUBOWA TEORIA POZYTYWNEGO BYCIA, czyli najważniejsze, żeby było przyjemnie.

Prowadzący: mgr Marlena Zasadzka-Moskwa i mgr Michał Bydzicki, psychoterapeuci Porani MOP

Warsztat dotyczy pracy z młodzieżą zagrożoną izolacją i wykluczeniem.

„Klub tworzą ludzie, nie ogranicza nas przestrzeń, a to, co przyjdzie nam do głowy, możemy spróbować razem realizować. Tworzymy atmosferę na luzie, bez zadęcia, bez presji, za to z dużą dawką dobrej zabawy.”

Na nasz warsztat zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym doświadczaniem tej formy pracy z młodzieżą, naszych przemyśleń i zmian w nastawieniu, które musieliśmy przejść. Wszystkich, którzy poszukują dużych zmian  w drobnych ich przejawach, zwłaszcza  w kryzysie rozwojowym charakterystycznym dla tego okresu.

Wszystkich, którzy doświadczając bezradności w pracy indywidualnej zastanawiają się nad łączeniem procesów terapeutycznych: wzbogaceniem indywidualnej pracy terapeutycznej z procesem grupowym, nad konstruktywną mocą doświadczania regularnych, pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, dodatkowo przy wsparciu ze strony dorosłych prowadzących (konstruowanie celowych doświadczeń).

Chętnie podzielimy się tym, co już odkryliśmy.

 

Marlena Zasadzka – Moskwa i Michał Bydzicki w Poradni Specjalistycznej MOP prowadzą Klub Młodzieżowy, cieszący się olbrzymią popularnością wśród młodzieży  i terapeutów MOPu. Pracują terapeutycznie, socjoterapeutycznie, organizują wycieczki i wyjścia i inne doświadczenia tworząc miejsce, które pomaga młodym ludziom odzyskać siebie i kontakt z rówieśnikami.


 1. „Self, które się zgubiło i potrzebuje być odnalezione” – niektóre aspekty psychoterapii nastolatka.

Prowadząca: mgr Anna Chrostowska – Buzun, Poradnia MOP

 W czasie warsztatu będziemy rozmawiać o mechanizmach psychicznych u nastolatków, które mają na celu radzenie sobie z bólem psychicznym, pomieszaniem, konfliktami zainicjowanymi przez proces dojrzewania. Po jakie sposoby sięga nastoletnie Self,  gdy niepokój psychiczny jest nie do zniesienia, gdy „stare” metody już nie działają a „nowych” jeszcze nie ma. Refleksja nad pytaniem: Co w procesie terapii sprzyja uruchomieniu sił psychicznych i odnalezieniu swojego Self? 

Anna Chrostowska – Buzun  – psychoterapeutka pracująca w Poradni MOP, superwizor psychoterapii dzieci i młodzieży Sekcji DiM Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.


 1. „Oddział Dzienny dla Młodzieży jako „przestrzeń przejściowa” w ujęciu Donalda Woods’a Winnicotta ” .

Prowadząca: Joanna Lewkowicz, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii, Zagórze

„Psychiatryczny Rehabilitacyjny Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży w Zagórzu” jest placówką stosującą zintegrowane metody terapeutyczne: psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną, społeczność terapeutyczną, terapię zajęciową, pracę wychowawczą, opiekę lekarza psychiatry oraz – jeśli to potrzebne – farmakoterapię. Praca w Oddziale jest zorganizowana tak, aby pacjenci mogli równolegle uczyć się w przyszpitalnej szkole (gimnazjum oraz liceum), będącą integralną częścią programu terapeutycznego.

Oferta terapeutyczna zawarta jest w pewnym kontekście, którą stanowi przestrzeń przejściowa (w rozumieniu takim, jak sformułował to Winnicott) w postaci oddziału dziennego. Pobyt w nim  sprzyja wielorakim doświadczeniom korekcyjnym, które są oparte na  powstałej w okresie kilku lat więzi, nie tylko z psychoterapeutą, ale także  z innymi dorosłymi troszczącymi się i pracującymi z pacjentem. Jest to kluczowy czynnik w przypadku pacjentów młodzieżowych pochodzących ze środowisk rodzinnych, w których doświadczali (lub nadal doświadczają) wielorakich deprywacji w kontakcie z dorosłymi. ”

Warsztat w moim rozumieniu przedstawiałby opis  sposobu pracy w oddziale w kontekście przebiegu procesu psychoterapeutycznego pacjenta.


 1. Efekt Wioski – praca warsztatowa z rodzicami, jako sposób budowania przymierza terapeutycznego na rzecz pracy z nastolatkiem.

Prowadzące: mgr Agnieszka Justyna Zaremba, mgr Katarzyna Żakowska – Bąk, psychoterapeutki w Poradni MOP.

Warsztat obejmuje zagadnienia związane z realizacją cyklu spotkań warsztatowych dla rodziców i ich funkcją w konstruowaniu efektywnej pracy z adolescentem w Poradni MOP. Element pracy z rodzicami jest ważnym aspektem oddziaływań terapeutycznych skierowanych do młodego człowieka. Pełni  istotną rolę w procesie diagnozy problemów, budowania motywacji do zmiany całego sytemu rodzinnego, pokonywania kryzysów dzięki uruchomieniu rodzinnych zasobów.

Dzielimy się własnym doświadczeniem związanym z wdrażaniem systemowego podejścia do pracy z adolescentem. Opowiemy o wyzwaniach w pracy z rodzicami nastolatków, pojawiających się potrzebach, o mechanizmach, dzięki którym staramy się w optymalny sposób angażować ich do pogłębionej refleksji nad własną postawą.